ZHPDiag 2021.7.11.310

ZHPDiag 2021.7.11.310

Nicolas Coolman – Shareware
ZHPDiag is a diagnostic tool for Windows family systems, allowing quick detection of various types of malicious components and the most common virus infections.

Tổng quan

ZHPDiag là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Nicolas Coolman.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZHPDiag là 2022.7.29.51, phát hành vào ngày 01/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/08/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 2022.1.27.9, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ZHPDiag đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

ZHPDiag Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZHPDiag!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ZHPDiag cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nicolas Coolman
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản